دلم ایخواس بهار وابو دوباره

                             مث او زیتر بوینم ماله باره 

مث او زیتر خوا بارون بواره

                              بگیم امسال هلام بهتر و پاره

 بیا ایلل من سرحه سراسر

                              و مازه چاسخار تا کوه اشکر

 دره تهلو و تلخونی و بونه

                              سه برد و رنگک و صحرای جخونه

 من ساورز و بایار تا و تیزو

                              دره دهگه و چل چشمه و گورو

 من تهلی و بونه سور و گلبار

                              دم صب تا سر شو هی کنیم کار

  بنیمو خرمن از جاشیر و کنگر

                                کنیم تولید محصول چن برابر

 همه با هم دم صب تا سر شو

                                بیاریم پشته پشته هیمه و اوو 

من سرما و سوم و برف و بارون

                                 بوندیم قد بریمو باز و میدون

 به یاد زین و برگ اسب مایون

                                 زنیم بر طبل ساز نی و هنبون 

جوونل بی گله زنل سواره

                                بریم سرحه من وردل بهاره

 بوینیم معجزه امامزایه گلبار

                                 من سرکرته و تیزو و بایار

                نخیمو از خداوند نون ناپاک

           زنیم چون مورد و چون نی ریشه در خاک

                

                 🌹🌹🌹🌹🌹🌹